Svensk Energi
Svensk Energi

Elbörsen Nord Pool

Så gott som all handel med el inom Norden går genom Nord Pool. Det ökar trovärdigheten i den nordiska elbörsen. Exempelvis säljs ungefär 90 procent av den svenska årliga elproduktionen direkt till Nord Pool. Där sätts elpriset timme för timme - årets alla dagar.

Klicka på bilden för ett uppdaterat diagram (öppnas upp i nytt fönster)

Nätavgifter och skatter är statligt reglerade. Kostnaden för själva elen är däremot den del av konsumentpriset som är konkurrensutsatt. Elhandelsföretagen sätter själva priset. Vanligtvis sker detta med utgångspunkt från marknadspriset på Nord Pool.

Nord Pool Spot ägs av systemoperatörerna i Norge (Statnett), Sverige (Svenska kraftnät), Finland (Fingrid) och Danmark (Energinet.dk).

Nord Pool Spot organiserar handel med el på en fysisk marknad. Genom Nasdaq OMX Commodities finns möjligheter till finansiell handel samt clearingtjänster.

Tvådelad fysisk marknad – elspot och elbas

Den fysiska marknaden omfattar produkterna elspot och elbas. Elspot är en 24-timmars marknad för kortsiktig handel med fysiska elkontrakt.

På elspot fastställs systempriset (spotpriset) ett dygn i förväg för varje timme på dygnet.

Spotpriset fastställs som ett jämviktspris, baserat på de samlade köp- och säljbuden i området. På grund av fysiska överföringsbegränsningar mellan de nordiska länderna bildas periodvis områden med olika pris på spotmarknaden.

Genom marknadskoppling är den nordiska elmarknaden även kopplad till länder i omvärlden. Genom ett budområde för kabeln mellan Finland och Estland finns en koppling till de baltiska länderna.

Sedan november 2010 finns en starkare koppling till Nederländerna, Luxemburg, Belgien, Frankrike och Tyskland. Via den senare även i viss utsträckning till Österrike och Schweiz.

Elbas är en fysisk justeringsmarknad för kontinuerlig handel med timkontrakt i de nordiska länderna, Tyskland och Estland. Handel kan ske intill en timme före leverans under dygnets alla timmar.

På den finansiella marknaden kan aktörer säkra elpriset för variationer i spotpriset. Detta sker genom olika finansiella produkter med olika löptid. På terminsmarknaden kan aktörerna säkra elpriset med hjälp av så kallade futures och forwards för en tidsperiod på upp till tio år.

Handel kan göras på dygns-, vecko-, månads-, kvartals- eller årskontrakt.

Eloption är ett finansiellt instrument för riskstyrning och prissäkring av framtida intäkter och kostnader knutna till handel med elkontrakt. På den finansiella marknaden sker även handel med utsläppsrätter.

Clearingverksamhet innebär att handelsplatsen går in som kontraktsmotpart i kraftkontrakt. Därigenom reduceras den finansiella risken för dem som har handlat kontrakten.

Större delen av handeln med el inom Norden sker via Nord Pool Spot.
Så gott som all elproduktion i Sverige går också numera via Nord Pool, vilket är viktigt för att öka trovärdigheten i den nordiska elbörsen.

Även handel genom så kallade bilaterala kontrakt förekommer. Med bilaterala kontrakt avses handel där avtal tecknats mellan två aktörer.

Vad hände år 1996?

År 1996 avreglerades elmarknaden i Sverige (pdf, 132 Kb, nytt fönster).