Svensk Energi
Svensk Energi

Vindkraft

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2015, som var ovanligt blåsigt, producerade vindkraften i Sverige 16,6 TWh el vilket är cirka 12 procent av vår elanvändning. Omräknat till normalårsproduktion skulle siffran vara cirka 15,2 TWh. Vid ingången av år 2016 fanns i Sverige totalt 3 233 vindkraftverk med en installerad effekt på 6 029 MW.

Vindkraft är en förnybar energikälla med liten påverkan på den biologiska mångfalden och viktig i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. De senaste årens utveckling har gjort att vindkraftens kostnader sjunkit så mycket att bra landbaserade projekt ger billigare el än andra elproducerande anläggningar, förutom vattenkraft och sopförbränning. För de senare är dock utbyggnadspotentialen mycket liten. Kostnaden för vindkraft förväntas sjunka ytterligare och vindkraften kan därmed på sikt klara sig utan stödsystem

Vindkraftverk drivs indirekt av solen. Solens strålar ger olika temperaturer på olika platser i världen och temperaturskillnaderna skapar olika lufttryck som sätter luften i rörelse – det börjar med andra ord blåsa.

Att utnyttja vinden är en gammal konst och redan för 3 000 år sedan lär det ha funnits väderkvarnar i Kina och Japan. Under 1200-talet blev väderkvarnarna allt vanligare i Europa och vinden blev en av de viktigaste energikällorna och fortsatte vara det ända fram till 1800-talets slut. Vid förra sekelskiftet fanns det cirka 2 000 väderkvarnar bara på Öland.

Den moderna vindkrafttekniken drog igång på allvar i slutet av 1970-talet, då politikerna var överens om att minska oljeberoendet. Utvecklingen har sedan gått fort framåt och idag kan el från vindkraft konkurrera med andra energikällor både när det gäller ekonomi och teknik.

Viktigt med samspel

Eftersom vindenergin inte kan lagras – och det inte går att påverka när, var och hur det blåser – är det viktigt att vindkraftens variationer kan balanseras av andra kraftkällor, så kallad reglerkraft. Sverige och Norge är ovanligt lyckligt lottade då vi har gott om vattenkraft som är den energikälla som är allra mest lämpad för denna typ av reglering. Vattenkraftens roll som reglerkraft blir allt viktigare i takt med att andelen vindkraft ökar. Vindkraften ger å sin sida ett värdefullt tillskott när det blåser och gör det då möjligt att spara vatten i magasinen.

Vindläge och anpassning

I Sverige är förutsättningarna för vindkraft goda ur flera synvinklar. Sverige ligger i västvindsbältet och är ett vindrikt land, särskilt längs kusterna och ute till havs. De bästa lägena finns på Gotland och Öland, på Västkusten och utmed Skånes kuster.

De vindkraftverk som nu sätts upp i Sverige blir allt kraftfullare (normalt mellan 2 och 3 MW installerad effekt) och kan på ett effektivt sätt anpassas till den aktuella platsen och därmed ge en bättre produktion än tidigare generationer. Exempel på sådana optimeringar är att man bygger högre torn (ofta 120–130 meter), vilket ger högre medelvind och minimerar samtidigt inverkan av turbulent vind ovanför skog.

Ett annat exempel är att man anpassar turbinens storlek (vingarnas längd) och generatorns kapacitet efter hur vindarna är på platsen. Vindkraftproduktionen blir därigenom högre och kostnaden för den producerade elen blir lägre jämfört med äldre vindkraftverk. Vindkraft byggs också till havs främst i länder där det är svårt att hitta bra platser på land. Havsbaserad vindkraft är dyrare att bygga och har högre drift- och underhållskostnader än landbaserad samtidigt som vindförhållandena ofta är mycket bra. Totalkostnaderna för den producerade elen är dock fortfarande högre än för landbaserade verk.

Vindkraftens utveckling

Så här ser den svenska vindkrafts- produktionens utveckling ut.
Årsproduktionen anges i terawattimmar (TWh) - miljarder kWh:
2015 16,6
2014: 11,5
2013:   9,9

2012:   7,2
2011:   6,1
2010:   3,5
2009:   2,5
2008:   2,0
2007:   1,4
2006:   1,0
2005:   0,9
2004:   0,9
2003:   0,6
2002:   0,6
2001:   0,5
2000:   0,5
1999:   0,4
1998:   0,3
1997:   0,2

Källa: Svensk Energi

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer på www.energiforetagen.se

Läs Elåret 2015 här (pdf, 3,6 MB, nytt fönster).

Svensk elproduktion i sammanfattning

Svensk Energi har producerat en enkel lathund om de svenska kraftslagens egenskaper.

Läs och ladda ned broschyren här

Gratis publikationer

Svensk Energi tar löpande fram publikationer och informationsblad som vi erbjuder utan kostnad. Vi har allt från informationsblad som riktar sig till elkunden till årliga rapporter om Sveriges elproduktion. Du kan läsa mer och ladda ner samtliga våra gratispublikationer via dessa länkar:

Kundinformation

Statistik (inklusive Elåret)

Rapporter