Svensk Energi
Svensk Energi

Energieffektivisering

Energieffektivisering är att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Det leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar försörjningstryggheten och samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft.

Energieffektivisering uppnås genom tekniska lösningar - som lågenergilampor och bränslesnåla bilar - medan energibesparing innebär att vi förändrar vårt beteende och våra vanor genom att samåka med bil och släcka onödig belysning.

Tillsammans leder energieffektivisering och energibesparingar till energihushållning. 

Idag talas det mest om energieffektivisering, men glöm inte bort elens vanliga energibesparing. Det är den som vi lättast kan göra något åt, för den behöver inga investeringar.

Möjligheten till energieffektivisering skapas i stor utsträckning genom teknikutveckling, som effektivare elmotorer eller bilmotorer, värmepumpar, lågenergilampor med mera.

Hur ska man se på energieffektivisering på en marknad?

En viktig del av energieffektiviseringen tvingas fram genom av staten fastställda normer - till exempel högre energikrav i byggnormerna - medan andra blir resultat av samhällets och företagens satsningar på forskning och utveckling. För att den ska få stor spridning, krävs att tekniken blir lönsam att investera i. Den viktigaste drivkraften för energieffektivisering är ofta ekonomi. 

På en perfekt marknad ska priset på energi spegla knappheten hos resursen och leda till att lönsamma energieffektiviseringsåtgärder vidtas. Inga marknader fungerar perfekt och det offentliga kan behöva påverka priset med skatter för att internalisera - få med - externa effekter av energiproduktionen. Med externa effekter menas till exempel effekter på miljön eller klimatpåverkan.

En perfekt marknad förutsätter att alla aktörer har tillgång till all information, men så är inte alltid fallet. Därför är det rimligt att det offentliga sprider information och kunskap till energianvändarna så att dessa vidtar energieffektiviseringsåtgärder.

Tre EU-direktiv

Tre EU-direktiv när det gäller energieffektivisering i användarledet:

  • "Byggnaders energiprestanda" - som i Sverige blivit lagen om "Energideklarationer av byggnader". Denna lag berör alla fastighetsägare. En annan åtgärd som är kopplad till direktivet, är införande av striktare byggnormer.
  • Ekodesigndirektivet lyfter golvet för de sämsta produkterna, medan till exempel energimärkningsreglerna främjar utveckling av mer energieffektiva produkter. Målet är att EU-tillverkade konsumentprodukter ska ha låg energiförbrukning, till exempel vitvaror, glödlampor, digital-tv-boxar och varmvattenberedare.
  • "Energieffektiviseringsdirektivet" vilket beslutades hösten 2012 och försöker ta ett samlat grepp över energieffektivisering genom att både främja kraftvärme och effektivisering i användarledet. Energitjänstedirektivet omfattar endast energieffektivisering i användarledet.

Mål för energieffektivisering i Sverige

Det finns flera övergripande mål för energieffektivisering i Sverige. Det finns ett mål om 20 procent minskad energiintensitet till år 2020 jämfört med förhållandena 2008. Detta mål mäts i tillförd energi i förhållande till BNP och gäller hela samhället. Åtgärderna i energi- och klimatpropositionerna ska leda till att målet nås.