Svensk Energi
Svensk Energi

Hur mycket koldioxid medför din elanvändning?

En vanlig fråga är hur stora utsläpp av växthusgaser som elanvändning ger. Det finns inget enkelt svar då frågan kan belysas från flera perspektiv. Här redovisar vi tre alternativa perspektiv – ett nordiskt, ett svenskt, och ett perspektiv baserat på ursprungsmärkning av el.

Dessutom tar vi upp hur utsläppen påverkas, om vi minskar eller ökar vår elanvändning, och ger några konkreta jämförelseexempel.

Ett nordiskt perspektiv

Sverige tillhör den gemensamma nordiska elmarknaden. Ett angreppssätt är därför att utgå från den nordiska elproduktionen, där 1 kWh (kilowattimme) i genomsnitt ger ca 100 gram utsläppt koldioxid.

Ett svenskt perspektiv

Om vi enbart utgår från den svenska elproduktionen, som i stort består av vattenkraft och kärnkraft, så motsvarar 1 kWh el ca 20 gram koldioxid under ett normalår.

Under ett så kallat torrår (med liten tillgång till vatten i de svenska magasinen), räcker inte produktionskapaciteten för att täcka hela den svenska efterfrågan. Då krävs import från omvärlden. Vid måttlig import kan vi räkna med att 1 kWh motsvarar ca 40 gram koldioxid.

Under ett så kallat våtår (med god tillgång till vatten i de svenska magasinen) exporterar vi el till omvärlden, eftersom vi producerar mer el än vi behöver själva. Den elen är huvudsakligen koldioxidfri och medför att koldioxidutsläppen i våra grannländer kan reduceras.

Ursprungsmärkt el

Det är även möjligt att utgå ifrån så kallad ursprungsmärkt el. Den kund som har ett avtal om ursprungsspecificerad el med sitt elhandelsföretag, kan basera beräkningen av sina koldioxidutsläpp på ursprunget av den el som personen i fråga har avtal om. Det innebär att el baserad på vindkraft, vattenkraft, kärnkraft och biobaserad kraft har ytterst begränsade utsläpp. El av okänt ursprung beräknas ge upphov till 344 g CO2/kWh (2014). Beräkningarna baserar sig på Energimarknadsinspektionens beräkning av residualmixen för Norden.

Minskad/ökad svensk elanvändning

Det finns olika sätt att beräkna klimatpåverkan från ökad eller minskad elproduktion. Å ena sidan kan konstateras att europeisk elproduktion ingår i EU utsläppshandelssystem. För dessa verksamheter finns det ett utsläppstak som inte får överskridas.

Om svensk elkonsumtion ökar, innebär det inte att utsläppen inom EU ökar. Det innebär dock att utsläppen från någon annan verksamhet någon annanstans inom EU måste minska.

Dessa förändringar kommer att påverka priset på utsläppsrätter i systemet - men inte de totala utsläppen.

Å andra sidan skulle till exempel ökad elanvändning kunna kopplas ihop med den elproduktionsanläggning som står på tur att starta i ett givet ögonblick. Det är emellertid inte så lätt att göra en sådan ihopkoppling. Ett år med bra tillgång till vattenkraft - och om kärnkraften samtidigt går som planerat - förändras de svenska koldioxidutsläppen marginellt eller inte alls vid en ökning eller minskning av elanvändningen.

Däremot kan utsläppen av koldioxid i vår omvärld minska, då vi kan exportera mer vatten- och kärnkraftsproducerad el till grannländer som Danmark, Polen och Tyskland. Där sker en stor del av elproduktionen baserad på kol. Reduktionen i dessa länder blir mellan 100-800 gram per kWh.

Under de perioder då Sverige nettoimporterar el från omvärlden  innebär en minskning av elkonsumtionen i Sverige i genomsnitt cirka 100 g mindre koldioxid per kWh i Norden. Skulle hela Norden behöva importera kraft, blir utsläppsminskningen i gynnsammaste fall 800 gram mindre koldioxid per kWh.

Några exempel

För att bedöma hur mycket koldioxid som släpps ut krävs att vi väljer synsätt. Vi rekommenderar att kunden tar sin utgångspunkt i gällande elavtal med det egna elhandelsbolaget (se ursprungsmärkt el ovan). Siffrorna nedan är exempel och den första siffran representerar ett fall där typfamiljen har ett avtal med sitt elhandelsbolag om förnybar el eller kärnkraftsel. Den andra siffran representerar ett fall där typfamiljen har ett avtal med sitt elhandelsbolag om fossilbaserad el. Exemplen gäller en typfamilj med två vuxna och två barn.

  • En lägenhet som använder 2000 kWh el per år ger ett årligt utsläpp på 0 kg- 990 kg.
  • En villa med bergvärmepump som kan använda 10 000 kWh el per år ger 0 kg - 4950 kg i årsutsläpp.
  • Familjens bil körs 2 000 mil/år. Bensinförbrukningen är i genomsnitt 0,7 liter/mil, vilket innebär ett årligt koldioxidutsläpp på 3,8 ton.
    (Källa Konsumentverket)
  • Flygresan till Thailand orsakar ett utsläpp på 10 ton för hela familjen.
    (Källa Jonas Åkerman, KTH).