Svensk Energi
Svensk Energi

"Dålig timing för höjning av ambitionsnivå i elcertifikatsystemet"

Svensk Energi och Energi Norge har idag lämnat sitt gemensamma remissvar på regeringens förslag att höja ambitionsnivån i elcertifikatsystemet till 30 TWh för svenskt vidkommande.

Svensk Energi och Energi Norge slår fast följande:

  • Ambitionshöjningen har dålig timing. Vi har i dagsläget en mycket stark kraftbalans i Sverige och hela Norden då vi producerar betydligt mer el än vad vi använder. Med de begränsningar som finns i överföringsförbindelser är det mycket tveksamt ur samhällsekonomisk synvinkel att subventionera ytterligare kraftproduktion. Den vindkraft som byggs nu kommer dessutom att tas ur drift ungefär samtidigt som nuvarande kärnkraftverk behöver fasas ut av åldersskäl.
  • Politiska mål för utbyggnad av förnybar elproduktion åtföljs inte av matchande åtgärder för att tillkommande elproduktion kan ersätta användning av fossil energi.
  • Koldioxidsnål el kan spela en nyckelroll för klimatfrågans lösning. Men hur elen ska komma till nytta i transportsektorn, ny och befintlig industri och i andra europeiska länder saknas en tydlig strategi för.
  • Hur ambitionshöjningen ska kunna bidra till miljökvalitetsmålens uppfyllande i Sverige är mycket oklart.
  • Ambitionshöjningen försvårar investeringar inom kraftsektorn ytterligare. Detta gäller även miljöinvesteringar.
  • Kraftproduktionen måste klara sig på egna meriter.

Elcertifikatsystemet måste fasas ut efter 2020. Alla producenter måste träffas av elmarknadens prissignaler. Något annat är ohållbart i längden. Utsläppshandelssystem måste tillåtas verka och vara det styrmedel som driver utvecklingen mot minskade utsläpp i kraftsektorn.

 Här hittar du remissvaret (pdf, 305 kB, öppnas i nytt fönster)