Svensk Energi
Svensk Energi

Elåret 2012 gav trippelrekord: ”Utnyttja den starka kraftbalansen!”

Total elproduktion, vindkraft och export slog rekord med god marginal under år 2012. Vattenkraften mycket nära ett nytt rekord - näst högsta noteringen genom tiderna. Det är huvudpunkterna i Svensk Energis summering av elåret 2012.

I frånvaro av längre perioder med stark kyla, innebar den goda tillgången på vattenkraft och internationell lågkonjunktur låga spotpriser på el. Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot uppgick till drygt 27 öre/kWh (preliminär), en minskning med en tredjedel jämfört med år 2011 och nästan en halvering jämfört med år 2010. Utvecklingen visar tydligt hur mycket temperaturen betyder för det svenska och nordiska elpriset.

Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger i en kommentar:

- Det är mycket glädjande att vi nu har en så god elbalans både i Sverige och Norden. Det är uppenbart att vår goda balans av el med låga koldioxidutsläpp också bör komma andra länder till del. Men detta kräver fler ledningar till våra grannländer.  Behovet av fler elförbindelser kommer därför att vara en prioriterad fråga för Svensk Energi under de kommande åren.

Hög elkraftsproduktion – trevande elanvändning

Vattenkraften nådde knappt 78 TWh i årsproduktion, jämfört med dryga 65 som är medelvärdet. Vindkraften slog på nytt produktionsrekord, dryga 7 TWh (6 TWh i fjol). En viss stabilisering i kärnkraftens produktion kan skönjas och produktionen steg till knappt 61 TWh (58). Varmare väder och lägre elpriser pressade tillbaka övrig värmekraft (främst kraftvärme) till nivån 15 TWh (16,6).

Den totala årsproduktionen i Sverige blev därmed 161 TWh, vilket är nytt rekord att jämföra med 157 TWh år 2001. År 2001 var också ett vattenkraftrikt år med nära 79 TWh och även detta år starkt bidragande till rekordproduktion. De riktigt vattenrika åren återkommer i medeltal vart 15-20:e år.

Den totala elanvändningen i landet blev knappt 142 TWh (140 året före) – en ökning med 1,4 procent. En lägre nivå än tidigare år som för året beror främst på det mildare vädret under hösten och en viss konjunkturavmattning inom industrin det senaste halvåret.

Föregående års nettoexport på 7 TWh från Sverige ökade till nästan 20 TWh, vilket också är nytt rekord. Det tidigare rekordet var ifrån år 1998 med 10 TWh. Med bland annat den starka svenska kraftbalansen blev Norden som helhet nettoexportör med 15 TWh, jämfört med 5 TWh nettoimport år 2011.

Från torrår till våtår

Vattenkraftens svängningar är stora. I början av förra året var magasinen på mycket låg nivå och tillrinningarna hade varit låga under hösten och vintern 2010/2011, en torrårssituation. Andra halvåret 2011 ändrades förhållandet och vi fick våtår, vilket har bestått under större delen av 2012. Vid utgången av år 2012 beräknas fyllnadsgraden hamna på 66 procent för Sverige och några procent högre för Norden totalt. För Sverige är detta cirka 1 procent högre än medelvärdet.

Preliminär elstatistik för år 2012, jämfört med året före:

Tillförsel År 2010 År 2011 År 2012 (preliminär) Ändring från år 2011
  TWh TWh TWh  
Vattenkraft 66,8 66,2 78,0 17,8 %
Vindkraft 3,5 6,1 7,0 14,8 %
Kärnkraft 55,6 58,0 60,9 5,0 %
Övrig värmekraft (kraftvärme, kondenskraft, gasturbiner med mera) 19,1 16,6 15,4 -7,2 %
Elproduktion, totalt 144,9 146,9 161,3 9,8 %
Netto import (+)/export (-) -2,1 -7,2 -19,6 172,2 %
Total inhemsk elanvändning 147,0 139,7 141,7 1,4 %
Temperaturkorrigerad elanvändning 144,2 142,7 142,6 -0,1 %

Historiskt låga elpriser

Med undantag av en kall inledning av februari och kylan i samband med luciadagen har spotpriserna på den nordiska elmarknaden i princip legat under 30 öre/kWh hela året. Genomsnittspriset i juli uppgick till knappt 12 öre/kWh, vilket är det lägsta månadspriset sedan år 2000. Till saken hör också att sedan år 2000 har priserna på olja och kol mer än tredubblats och EU:s handelssystem för utsläppsrätter har införts. Därför är priserna egentligen inte jämförbara.

Preliminärt uppgick det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot till drygt 27 öre/kWh, nästan 15 öre lägre än 2011 och hela 23 öre lägre än 2010.

Tyska elpriset 40 procent högre

Den goda tillgången till vatten medförde också att det genomsnittliga priset i Norden blev lägre än i Tyskland. Preliminärt uppgick det genomsnittliga priset på den tyska elbörsen EEX till knappt 39 öre/kWh, det vill säga mer än 40 procent högre än i Norden.

Den starka effektbalansen och god tillgänglighet i stamnätet innebar små skillnader i elpris inom Sverige. Preliminärt var priset det samma i alla svenska elområden under 80 procent av årets timmar. I genomsnitt var elpriset i Malmö 1,7 öre/kWh högre än i Stockholm och drygt 2 öre/kWh högre än norra Sverige under året. På månadsbasis var skillnaden som störst i juni då priset var drygt 7 öre högre än i övriga Sverige, vilket kan förklaras med höga tillrinningar i den oreglerbara vattenkraften.

Utvecklingen under de senaste tre åren visar tydligt hur elpriset påverkas av förändringar i såväl tillgång som efterfrågan.

Pressmeddelandet som pdf (117 kB, nytt fönster)

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner:

Kjell Jansson, Svensk Energis VD, mobil 070-584 84 81

Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker, mobil 073-392 57 61

Folke Sjöbohm, Svensk Energis produktionsanalys och statistik, mobil 070-419 26 97

Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, mobil 073-301 73 68