Svensk Energi
Svensk Energi

Branschrekrytering

En viktig del i Energiföretagens (tidigare Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme) arbete handlar om kompetensförsörjning, och att verka för att säkerställa branschens rekryteringsbehov av tekniker och ingenjörer. God kompetensförsörjning är avgörande för branschens utveckling och lönsamhet.

Omfattande behov av tekniker och ingenjörer

Branschens medlemsföretag och nyckelentreprenörer har ett behov av 2 600 tekniker och ingenjörer åren 2015-2017. Över hälften tror att det kommer att bli  svårt att genomföra de planerade rekryteringarna.

Utbildningsvägarna till energibranschen går via det offentliga utbildningssystemet. Ett väl fungerande utbildningssystem är därför avgörande för att energiföretag ska kunna behålla sin konkurrenskraft.

Utbildningssystemet motsvarar inte efterfrågan

Kartläggningar visar att utbildningsutbudet inte motsvarar efterfrågan. Gapet återfinns på alla kompetensnivåer, men är störst avseende högskoleingenjörer och yrkeshögskoletekniker.

Till detta kommer pensionsavgångar om 1 100 personer de närmsta åren, varav sju av tio kommer att behöva ersättas. Branschens företag konkurrerar om kompetensen även med andra sektorer.

Våra ståndpunkter 

  • Utbildningssystemet bättre bör matcha arbetsmarknadens behov. Intresset för teknik i allmänhet, och energi i synnerhet, är avgörande för att branschen ska kunna attrahera kompetenta medarbetare. Energibranschen har ett stort kompetensbehov - samtidigt som det finns många som behöver komma i arbete, eller vill hitta nya karriärvägar.
  • Utbudet av och attraktiviteten i branschutbildning behöver ökas. Som en del i detta måste det även skapas strategier för att öka examensfrekvensen och genomströmningen inom gymnasie-, yrkeshögskole- och ingenjörsutbildningarna generellt.
  • Det behövs långsiktigt ökade resurser för yrkeshögskoleutbildning. Utbildningar bör matcha dagens kompetensbehov såväl som framtidens, och även motsvara investeringar inom elbranschen - från norr till söder. Vidare behövs bättre kontinuitet för utbildningarnas uthållighet.
  • Det är viktigt att det ständigt finns vägar till utbildning, både akademiska och yrkesinriktade. Energiföretag behöver rekrytera unga, vuxna och yrkesväxlare.

Vad gör Energiföretagen?

Energiföretagen och våra medlemsföretag utvecklar branschutbildningar genom att vara engagerade i program- och branschråd, referensgrupper, styrelser, ledningsgrupper och utbildningsnämnder - från grundskole- till universitetsnivå.

Vi tillhandahåller informationsmaterial om energibranschen, yrken och utbildningsvägar. Och arbetar med olika projekt – för att kommunicera bilden  av energiföretag som attraktiva arbetsgivare.

Mitt i energiomställningen - med investeringar i elnät och fokus på förnybart, ökad elektrifiering och hållbar samhällsutveckling - så finns goda förutsättningar att locka fler till att arbeta och utvecklas inom en samhällsviktig bransch!


Kontakta oss

Har du frågor om branschens kompetensförsörjning?
Hör av dig till oss!

Ulrica Nordemar
08-677 26 45
070-164 44 27

Lisa Hjelm
08-677 26 54
070-164 44 33

Anna Wärmé (föräldraledig)
08-677 26 67
070-164 44 18

Få vårt nyhetsbrev

Ta del av aktuella händeler och aktiviteter inom området kompetensförsörjning! Prenumerera på Energiföretagens nyhetsbrev "Kompetensförsörjning och rekrytering".

Skicka ditt namn, befattning och e-post till Anmälan nyhetsbrev.

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.