Svensk Energi
Svensk Energi

Arbetsmarknadsanalys

För att tillhandahålla aktuella siffror över Energibranschens samlade rekryteringsbehov genomför Svensk Energi arbetsmarknadsanalyser.

Tidigare har arbetsmarknadsanalyserna enbart besvarats av medlemskretsen, men då flera andra aktörer har behov av personal med energi- och elkraftskompetens, valde vi att inför 2011/2012 års analys bjuda in en vidare krets av intressenter för att besvara frågan om kommande års anställningsbehov. På detta sätt får vi en mer korrekt bild av näringslivets anställningsbehov framöver.

2011/2012 års analys, visar precis som föregående analyser, att behovet av personer med energi- och elkraftskompetens kommer att vara mycket stort de kommande åren, då närmare 8000 personer behövs fram till år 2016.

Energibranschens stora rekryteringsbehov beror dels på stora pensionsavgångar, men även på att efterfrågan på nya kompetenser ökar allt eftersom ny teknik och nya arbetssätt introduceras.

Arbetsmarknadsanalys 2011/2012


Lena Lundberg

Arbetar med: branschrekrytering
Lena Lundberg
08-677 26 54

--

--