Svensk Energi
Svensk Energi

Arbetsmarknadsanalys

Branschrekryteringsstudien 2014 visar att utbildningssystemet inte i någon del motsvarar branschens kompetensförsörjningsbehov

Svensk Energis senaste kartläggning av branschens rekryteringsbehov de kommande tre åren visar att dagens utbildningssystem inte räcker till. Generellt gäller att skolsystemet inte i någon del motsvarar branschens försörjning av kompetens och resurser.

Undersökningen har gått ut till samtliga medlemsföretag och några underleverantörer och svarsfrekvensen uppgår till hela 70 %. Resultatet kommer att användas på olika sätt för att ge en mer detaljerad bild och behovsanalys som motsvarar utbildningssystemet, med en relativt kort tidshorisont. Branschkartläggningen kompletterar tidigare bild av att 8 000 ingenjörer och tekniker med energi- eller elkraftskompetens saknas till 2018
– den senare siffran avser samtliga företag som anställer kompetensen.

Slutsatserna av redovisas i korthet nedan – som medlem i Svensk Energi kan du även läsa en sammanställning av undersökningen (pdf, 257 kb).

- Under kommande treårsperiod behöver medlemsföretagen drygt 2 600 nya tekniker och ingenjörer. Företagen anger att 1 100 medarbetare går i pension.

- Över hälften av företagen tror att det blir ganska svårt eller mycket svårt att klara rekryteringen av dessa. Enkäten visar inga geografiska skillnader.

- De stora företagen står för de största rekryteringsbehoven inom samtliga energislag.

- För eldistribution överstiger rekryteringsbehovet utflödet av anställningsbar kompetens oavsett utbildningsnivå, d v s gymnasium, yrkeshögskola eller högskola/universitet. Rekryteringsbehoven är störst i Götaland och Svealand.

- Vattenkraftens brist bedöms inte kunna täckas genom utbildningssystemet. Bristen är främst vattenkrafttekniker på gymnasie-/yrkeshögskolenivå.

- Kärnkraften redovisar ett stort behov av civilingenjörer men också av högskoleingenjörer under den kommande perioden. Behoven matchas inte av utbildningssystemet.  Vindkraften redovisar låga behov oavsett utbildningsnivå. Det bör dock noteras att uppgifterna lämnades in före valet.

- Bland yrkesroller som upplevs som svåra att rekrytera toppas listan av beredare, driftingenjörer, elnätsspecialister och projektledare på avancerad nivå.

- Endast en tredjedel av företagen har en kompetensförsörjningsplan.

- Rekryteringsbehoven varierar inom energislagen och mellan regioner.

Resultatet av branschkartläggningen 2014 pekar även på att det kommer krävas ett mer gemensamt systematiskt arbete som ersätter lokala punktinsatser för att tillgodose kompetensbehoven. Att säkerställa kompetensförsörjningen och att företagsledningar prioriterar strategiskt rekryteringsarbete blir alltmer avgörande.

Målet med branschrekryteringsarbetet på Svensk Energis är att ur ett långsiktigt perspektiv verka för att säkerställa att branschens rekryteringsbehov av tekniker och ingenjörer tillgodoses. För mer information om branschrekrytering kontakta Anna Wärmé, som arbetar med branschrekryteringsfrågor.


Rapport 2014

Anna Wärmé

Arbetar med: branschrekrytering
Anna Wärmé
08-677 26 67
070-164 44 18