Svensk Energi
Svensk Energi

Avtal konsumtion och produktions anläggningar

Hur ska vi hantera avtalsparter när vi har produktionsanläggningar, kan det vara olika avtalsparter på konsumtionsanläggningen och produktionsanläggningen? Exempel: En kund ringer in och står som konsument på konsumtionsanläggningen men vill teckna produktionsavtalet på företaget. Är det okej? Nästa fråga är avbrottsersättning på dessa två avtal, skall det betalas ut till både produktion och konsumtions avtalet?

Svar:
Vi förutsätter i vårt svar att din fråga rör mikroproduktion av el.

Enligt 8 kap. 4 d § ellagen gäller att en elleverantör får ingå avtal om leverans av el i en viss uttagspunkt endast med den elanvändare som enligt avtal med nätkoncessionshavaren har rätt att ta ut el i den uttagspunkten. Bestämmelsen skrevs en gång i tiden inte med avsikten att reglera inmatning i samma punkt. Men det är med utgångspunkt från den bestämmelsen rimligt att anta att om det endast finns en anslutningspunkt så ska avtal tecknas med en och samma kund både avseende elnätsavtalet respektive uttag och inmatning. Det är vidare enligt 8 kap 5a§ ellagen nödvändigt att det är samma kund både beträffande uttag och inmatning för att skattereduktion ska bli aktuellt respektive för att den mottagningsplikt som regleras i bestämmelsen ska komma ifråga. Vår slutsats är att det ska vara samma avtalspart på konsumtionsanläggningen som på produktionsanläggningen.

Det kan konstateras att ellagen i vissa delar ännu inte till fullo anpassats till de regler kring mikroproduktion som infördes för ett par år sedan. Bland annat därför uppkommer ständigt nya frågor som rör mikroproduktion och som är svåra att besvara med säkerhet.

Beträffande din fråga om avbrottsersättning föreligger det inte någon rätt till avbrottsersättning enligt ellagen för kunder som matar in el på nätet, dvs. det är enbart för avbrott kopplade till konsumtionsavtalet som avbrottsersättning kan bli aktuell.