Svensk Energi
Svensk Energi

Om Elmarknadsutveckling

Sedan 2003 har elbranschen, det vill säga Oberoende elhandlare, Energiföretagen Sverige, tidigare Svensk Energi och Svenska kraftnät, gemensamt arbetat i en organisation vars syfte har varit att utveckla rutiner och standardisera meddelandeformat inom Ediel-konceptet samt att sörja för att framtagna rutiner och format förts in i Svensk Elmarknadshandbok och Ediel-anvisningarna.

EU har tagit viktiga steg mot en alltmer gemensam marknad. Regelförändringar sker i hög takt. Förändringar omsatta i systemutveckling medför mycket höga kostnader för marknadens aktörer och därmed för elkunderna.

Branschens aktörer har efterfrågat en organisation med en starkare beslutsfunktion än tidigare. Organisationen ska säkerställa att förändringsförslag kommuniceras i branschen, att beslut fattas som branschen ställer sig bakom samt att förslagen genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.

Avgränsning

Syftet med arbetet inom organisationen är att utveckla informationsutbytet mellan aktörerna i processerna leverantörsbyten, kundflyttar, mätvärdeshantering, avräkning och strukturförändringar.

Organisationen tar inte emot klagomål på enskilda företag eller företeelser.

Sök på Elmarknadsutveckling

Arbetsrum

Här kommer du till Elmarknadsutvecklings arbetsrum. Endast tillgängligt för Verkställighetsgruppens medlemmar.

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.