Svensk Energi
Svensk Energi

Elens nyckelroll för klimatfrågans lösning

Elen har en nyckelroll i arbetet för en bättre miljö och ett bättre klimat. Genom att ersätta fossila bränslen, exempelvis i bilar, så minskar utsläppen med nära 100 procent. Energibranschen både i Europa och i Norden har via studier av utvecklingen till år 2050 visat att elen får en ökad betydelse – och att elproduktionen blir allt mer koldioxidneutral.

El har funnits i samhällets tjänst sedan 1870-talet och är en ryggrad för hela vårt samhälle. El är helt avgörande för IT, TV, telefoni, sjukvård, industri och transporter. El bidrar till ökad livskvalitet, produktivitet och arbetshälsa.

Den svenska elproduktionen är i dagsläget till 97 procent koldioxidneutral. Omkring 55 procent utgörs av förnybar energi. Elanvändningen i Sverige uppgår till ca 30 procent av den totala energianvändningen och väntas som andel öka i framtiden.

Den svenska elproduktionen innehåller i genomsnitt 20 g CO2/kWh (14,3 g/kWh år 2012). Motsvarande utsläpp är i Norden ca 100 g och i Europa ca 360 g CO2/kWh. Den nordiska elproduktionen kan bli koldioxidneutral omkring år 2030 och den europeiska omkring år 2050.

Svensk Energis anser att el har en nyckelroll för klimatfrågans lösning. Svensk elproduktion baseras i dagsläget till 97 procent på icke-fossila kraftslag. Med utgångspunkt i detta finns goda förutsättningar att minska både utsläpp och öka energieffektivitet genom att öka användningen av el inom transportsektorn, uppvärmning och även industrin. Elfordon minskar energiåtgången per fordon med upp till 60-70 procent och en värmepump ger motsvarande energibesparing jämfört med en oljepanna.

Enligt vår bedömning kan utsläppen av koldioxid i Sverige minska med ca 80 procent till år 2050, men det förutsätter genombrott för till exempel CCS-teknik (infångning och lagring av koldioxid) och elfordon.

De positiva förutsättningar som Norden har genom tillgång på förnybara resurser och att producera klimatneutral el gör det finns ekonomisk potential att exportera el till resten av EU och på så sätt minska kostnaderna för minska utsläppen i närliggande länder.

Svensk Energi anser

  • En väl fungerande inre marknad för energi där faktorer som motverkar en effektiv prisbildning är borttagna, såsom energisubventioner och prisregleringar, ett trovärdigt och långsiktigt system för handel med utsläppsrätter och en global klimatpolitik är nödvändiga ingredienser för att nå ett koldioxidneutralt samhälle år 2050 där elen har en nyckelroll.
  • Effektivare tillståndsprocesser behövs för att klimatsmarta investeringar ska kunna genomföras i såväl elproduktion som elnät.
  • Det finns en stor potential att exportera fossilfri el från Norden till EU så blir det billigare för EU att gå mot ett klimatneutralt samhälle. En förutsättning för detta är förstärkta överföringsförbindelser mellan oss och våra grannländer samt inom länder.
  • Det behövs ökade insatser för forskning och utveckling. Genombrott för CCS och elbilar är viktiga ingredienser i en klimatneutral framtid.
  • Energieffektiviseringskrav bör inte utformas så att elanvändning diskrimineras, eftersom el har en nyckelroll för klimatfrågans lösning.

Vill du veta mer?

 Kontaktperson: Cecilia Kellberg, miljö- och klimatansvarig.

Fokusbladet i pdf-format (pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster)

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.