Svensk Energi
Svensk Energi

 • Kristin, 25: ”Utbildningen var inriktad på det man behövde.”

  Kristin Dure arbetar som eldriftledare hos Vattenfall Eldistribution i Trollhättan. Den tvååriga utbildningen till högskoletekniker inom elkraft var precis vad hon behövde för sitt jobb. Det har hon insett när hon börjat jobba.
 • Kundnytta och enkelhet viktig grund för efterfrågeflexibilitet

  Energimarknadsinspektionen har, i syfte att inhämta aktörernas åsikter om olika åtgärdsförslag för att stimulera efterfrågeflexibilitet, publicerat en enkät, som Energiföretagen Sverige nu svarat på. Enkäten består av totalt 29 åtgärdsförslag och är uppdelad på fyra områden - kund, skatter och stödsystem, elmarknad, elnätsägare.
 • Johan, 23, Sveriges yngste beredare: "Satsa på energi - det ger jobb!"

  Johan Lundqvist, nyss fyllda 23 år på Kraftkonsult i Skandinavien AB, lämnade sin utbildning till fastighetsekonom på Högskolan i Gävle, för jobb som säljare på XL Bygg. Idag jobbar Johan som beredare – en sådan ansvarar för planering av utbyggnader på elnätssidan. Efter att i höstas ha gått igenom EBR Beredarskolan i Svensk Energis regi kan han ståta med att kalla sig Sveriges yngste beredare!
 • Förvärkar till vårfloden – nu strömmar vattnet till i magasinen

  Vi närmar oss tider av vårflod. Förra veckan visade en nästintill rekordhög tillrinning i vattenmagasinen. Samtidigt har snösmältningen kommit olika långt i Sverige. Läs kort om statistiken.
 • Energiföretagen Sverige: Lösning på gång för serverhallarnas energiskatt

  Regeringen presenterade sin vårbudgetproposition den 13 april. Den präglas i hög grad av åtgärder för att möta ökad migration och innehåller få förslag som direkt berör energiområdet. En positiv nyhet är att frågan om sänkt energiskatt för serverhallar ska tas vidare och få sin lösning i samband med höstens budgetproposition.
Nyheter Pressmeddelanden
 • Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats.

  Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats. Äldre remissvar från Svensk Energi finns publicerade på den här webbplatsen.

 • Remissvar av promemorian Anvisade elavtal

  Energiföretagen Sverige kan konstatera att det pågår ett omfattande förändringsarbete på elmarknaden. Energimarknadsinspektionen (Ei) fick 2015 i uppdrag av regeringen att utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden. En önskad konsekvens av att införa en elhandlarcentrisk modell är enligt uppdraget bland annat att behovet av anvisning i den mening som avses i nu remitterad promemoria ska försvinna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2017. Energiföretagen Sverige noterar att det pågående regeringsuppdraget inte nämns i promemorian. Det framgår således inte heller huruvida de förslag som ges i promemorian är avsedda att gälla endast tills dess en elhandlarcentrisk flyttprocess införs. Om en åtgärd ska utgöra en övergångslösning att gälla för en kortare period inverkar naturligtvis på bedömningen av huruvida föreslagna åtgärder kan anses lämpliga, varför det är ytterst märkligt att uppdraget inte omnämns. De åtgärder som vidtas måste stå i proportion till nyttan med dem.

 • Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020

  Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme anser att; - Ökade anslag till energiforskning är nödvändigt särskilt mot bakgrund av de stora klimatutmaningar som finns och de stora förändringar som kommer att ske i kraftsektorn - Ett helhetsperspektiv är nödvändigt såväl inom forskning som inom politik. Idag saknas det. - Det finns en stor potential till ökat samarbete mellan stat och näringsliv som skulle kunna öka relevans och användning av forskningsresultat. Administrativa regelverk bör inte försvåra ett sådant samarbete. - Forskning handlar inte bara om att satsa på det som är nytt utan också att utveckla befintliga delar i energisystemet såsom fjärrvärme, vattenkraft m.m. - Energimyndighetens identifierade utmaningar bör ses över. Klimatutmaningen bör tydliggöras och strävan mot ett helt förnybart energisystem bör i väntan på resultat från Energikommissionens arbete formuleras som utmaningen med en ökad andel förnybar energi. - Energimyndighetens prioriteringar av temaområden utgör ingen tydlig prioritering eftersom det innefattar allt. Det bygger på en gammal struktur för uppdelning i temaområden som behöver ses över. Digitalisering och ökat behov av IT-säkerhet, omställning i kraftsektorn, ökad angelägenhet i klimatfrågan m.m. är exempel på förändringar som måste beaktas. Utveckling av kraftvärme och vattenkraft behöver lyftas fram. Likaså elmarknadsforskning.

 • Yttrande över promemorian "Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet”

  Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el lämnade i höstas sitt betänkande Energiskatt på el – en översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87). Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme ställde sig i stort positiva till utredningens förslag i sin helhet. Med de förändringar av utredningens förslag som Finansdepartementet föreslår blir den administrativa bördan för elhandelsföretagen, i egenskap av skattskyldiga, mycket stor och dessutom kvarstår en stor ekonomisk risk. Således kan Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme inte tillstyrka promemorians förslag.

 • Swedenergy on the report ‘Measures to support the functioning of the Nordic financial electricity market’

  Swedenergy proposes that the Nordic Regulators instruct the TSOs to allocate transmission capacity in the forward market. Allocation of transmission capacity will lead to an increase of open interest as it adds volume to the market. Neither of the market making models adds volume to the market and should therefore not be considered. Swedenergy prefers that the transmission capacity is allocated in the EPAD market, and should be done by all Nordic TSOs and organized by Nasdaq.

Remissvar
 • Så ska Energiföretagen Sverige organiseras – fyra chefstjänster utannonserade

  Nu är bilden klar av hur nybildade Energiföretagen Sverige ska organiseras. Tyngdpunkten kommer att ligga i fem enheter: - Medlemskommunikation och juridik - Samhälle och energisystem - Produktion, distribution och marknader - Administration - Energiakademin. Chefstjänsterna till de fyra förstnämnda enheterna är utannonserade även externt och möjliga att söka senast den 15 maj. Pernilla Winnhed, vd, förklarar här nedan vilka tankar som lett fram till den här lösningen.
  • Taggar:
 • 25 april är sista dag för synpunkter på Ei:s förslag om efterfrågeflexibilitet

  Det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) förslag till åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet. Energiföretagen Sverige uppmuntrar alla medlemmar att inkomma med synpunkter innan 25 april.
 • Detta innehåller vårbudgeten

  Här redovisas nyheterna ur regeringens vårbudgetproposition som har intresse för energibranschen.
 • Ny EBR-anvisning för sprängning: "Eltändning och elnät hör inte ihop"

  En ny EBR-anvisning för sprängning – den föregående var 25 år gammal – finns nu klar efter ett drygt års arbete i en arbetsgrupp. Även om elnätsföretagen spränger allt mindre i egen regi, är det viktigt att det finns en guideline som beskriver problematiken, och vilka regelverk som gäller, för att undvika felaktigheter.
 • Dags för årets Nationella Stickprov

  Det är dags för 2016 års Nationella Stickprov på hushållselmätare. Kvalitetskontrollen genomförs varje år i Energiföretagen Sveriges regi för att säkerställa att samtliga hushållselmätare håller en tillräckligt god standard. För de elnätsföretag som deltar så har nu anvisningar skickats brevledes och finns även tillgängliga via Min Sida, här på hemsidan.
Medlemsnyheter