Svensk Energi
Svensk Energi

 • Närmandet med Svensk Fjärrvärme - dags för årets regionmöten med val

  Svensk Energi har bjudit in medlemsföretagen till vårens sedvanliga omgång av regionmöten med val. Där får du träffa Pernilla Winnhed, Svensk Energis tillträdande vd. I anslutning till andra dagen arrangeras en eftermiddag där pågående projekt med att analysera förutsättningarna för ett närmande mellan Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme - det som var beslut på fjolårets årsstämma - ska diskuteras.
 • Kärnkraftslivet efter 40: Vattenfall och E.ON planerar för förlängda drifttider

  Nu planeras för förlängda driftstider för Sveriges åldrande reaktorer. Ny teknisk livslängd beräknas till minst 50 år. Utvecklingen är likartad i resten av världen. I USA ansöker industrin om tillstånd för drifttider på 80 år. Men låga elpriser och hot om nya pålagor kan göra livet efter 40 ansträngande.
 • Öka satsningen på Yrkeshögskolan: "Kan ge tusentals nya energijobb!"

  Antalet platser inom Yrkeshögskolan motsvarar inte på långa vägar utbildningsbehovet på arbetsmarknaden. Svensk Energis senaste kartläggning av branschen visar på ett direkt rekryteringsbehov av 2600 nya tekniker och ingenjörer de kommande tre åren – där en stor del skulle kunna tillgodoses genom yrkeshögskoleutbildning. Anna Wärmé, ansvarig för rekryteringsfrågor på Svensk Energi, påpekar: "YH-utbildningarna är extra viktiga för energibranschen eftersom de som går ut därifrån är anställningsbara direkt."
 • Även energikunderna kräver policydialog med regeringen

  Flera av de stora elkundorganisationerna, bland annat Villaägarna och SKGS, kräver nu ett bättre samråd med regeringen om vilken policy som ska gälla för energifrågorna på EU-nivå. I ett brev den 16 januari till Miljö- och Energidepartementet hävdar de, med referens till en tidigare skrivelse från Svensk Energi i samma ärende, att samrådet med energibrukarna är alldeles för tunt och fungerar dåligt.
 • SOS Alarm berömmer branschens elsamverkan: "Minskar belastningen på nödnumret 112!"

  Onsdagens Energilunch hos Svensk Energi handlade om elsamverkan - branschens unika lösning tillsammans med Svenska kraftnät och Sveriges Radio för samarbete vid större störningar. Detta är ett arbete som branschen verkligen kan vara stolt över. Det visar inte minst dagens seminarium där Anders Klarström, SOS Alarm, berättade att elsamverkan gör deras tillvaro lättare, eftersom allmänheten får bra information via andra kanaler och därmed undviker att belasta nödnumret 112.
Till Nyhetslistan
 • Fulladdat batteri – ett nytt basbehov

  Mobiltelefonen är en självklarhet i svenskarnas liv. Idag äger hela 99 procent en mobil och nära en tredjedel av oss blir oroliga när vi inte vet var vi kan ladda batterierna. Det visar Svensk Energis senaste konsumentbarometer, Elmätaren, som gjorts inför firandet av ”Elens dag”.

 • Pernilla Winnhed ny vd i Svensk Energi

  Till ny verkställande direktör i Svensk Energi har utsetts Pernilla Winnhed, 42 år – idag departementsråd och ansvarig för energifrågorna i regeringskansliet. Där leder hon sedan år 2010 ett 30-tal medarbetare på energienheten med ansvar för energipolitiska frågor och miljöteknik. Enheten har nyligen överförts till nya miljö- och energidepartementet.

 • Elnäten tio år efter Gudrun: "50 miljarder i investeringar visar vårt samhällsansvar"

  Under de tio år som har gått sedan stormen Gudrun har Sveriges elnätsföretag satsat närmare 50 miljarder kronor för att förbättra leveranssäkerheten. Dessa pengar har i första hand gått till att ersätta oisolerade luftledningar med nergrävda kablar. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger: "Detta visar det samhällsansvar som elnätsbranschen verkligen tar".

 • Elkunderna vinnare elåret 2014: "Lägsta elpriset sedan år 2007"

  Elåret 2014 blev elkundernas år. Stabilt låga elpriser gjorde kunderna till vinnare tack vare en stark elproduktion och vikande elanvändning - inte minst inom industrin. Den samlade elanvändningen i Sverige på 135 TWh (inemot -3 procent) ligger lägre än efter finanskrisen år 2008. Det har gjort att vi har kunnat exportera överskottet av koldioxidsnål el till grannländerna. Nettoexporten blev tio procent av elproduktionen; 15 TWh.

 • Elbranschen får blandat betyg i årets SKI-mätning

  Årets upplaga av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att elbranschen står kvar på samma nivå som förra året vad gäller kundnöjdhet. Elbranschen har arbetat hårt de senaste tio åren på att öka förtroendet hos elkunderna - men det finns en del arbete kvar att göra. Glädjande är att kundnöjdheten för elnätsföretagen fortsätter att öka något, medan elhandelsföretagens index dessvärre backar.

 • Nr 066/2014

  ACER/ENTSO-E. Role of stakeholders in the implementation of network codes and related guidelines, and in particular the establishment of European Stakeholder Committees for network code implementation.

 • Nr 065/2014

  Energimarknadsinspektionen. Remissvar angående Normvärdeslista 2016-2019 med tillhörande rapport. Uppdatering av normvärdeslista daterad 2014-12-09.

 • Nr 057/2014

  Socialdepartementet. En lag om upphandling av koncessioner. (SOU 2014:69). S2014/6965/RU

 • Nr 054/2014

  Näringsdepartementet. Remissyttrande Energimarknadsinspektionens rapport "Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar" (Ei R2014:10). N2014/1868/E.

 • Nr 062/2014

  Energimarknadsinspektionen. Remiss av Ei:s föreskrifter om förhandsreglering av el