Svensk Energi
Svensk Energi

 • ”Boråsdomen”: Nu kan kommunala elnätsföretag andas ut

  Kommunalt ägda elnätsföretag ges samma ekonomiska förutsättningar som andra elnätsföretag. Det är innebörden av måndagens dom från Högsta Förvaltningsdomstolen i den så kallade ”Boråsdomen”. Domstolen tillbakavisar överklagandet från en boråsadvokat som ville att kommunal elnätsverksamhet skulle lyda under kommunallagens självkostnadsprincip.
 • Svensk Energis ståndpunkt inför klimatmötet

  Den 30 november till 11 december träffas parterna till FN:s klimatkonvention för 21:a gången i Paris. Målet är en global klimatöverenskommelse. Den senaste klimatöverenskommelsen som gjordes var i Kyoto 1997. Den svenska delegationen är stor och Svensk Energi finns också på plats. Föreningen har även formulerat elbranschens ståndpunkt inför mötet.
 • Nu qraftsamlar energibranschen: "Tillsammans stärker vi jämställdheten"

  Nu qraftsamlar energibranschen för att bli attraktivare. I dagarna går startskottet för ett ambitiöst förändrings- och ledarskapsprogram – kallat Qraftsamling. Satsningen, som har sitt ursprung i en motion till stämman för ett par år sedan, syftar till ökad jämställdhet i energibranschen. Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, hoppas på bred uppslutning från medlemskretsen. Målet är att 20-talet medlemsföretag anmäler kvinnliga adepter som under ett års tid får medverka i projektet.
 • Svensk Energi ansluter till Fossilfritt Sverige: "Vi vill vara en del av klimatlösningen"

  Svensk Energi ansluter till regeringens initiativ om "Fossilfritt Sverige" tillsammans med ett 60-tal företag och organisationer. Det är ett angeläget budskap från branschen inför stundande klimatmöte i Paris, COP 21. "Svensk Energi och dess medlemmar vill vara en del av klimatlösningen", säger Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, i en kommentar.
 • Nytt från Ei om den särskilda rapporteringen efter långvariga och omfattande elavbrott

  Från den 1 januari 2016 ska innehavare av nätkoncession för linje eller område rapportera uppgifter om långvariga och omfattande elavbrott eller allvarliga leveranssäkerhetsproblem till Energimarknadsinspektionen, Ei (enligt 3 kap. i EIFS 2015:4). På Ei:s webbplats finns nu de mallar som ska användas för att rapportera in uppgifterna.
Till Nyhetslistan
 • Svensk Energis stämma fällde ny energibranschförening

  Med fyra rösters marginal röstade Svensk Energis extrastämma ned stadgeförslaget för en ny gemensam branschförening för medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Det skedde på Arlanda på tisdagsmorgonen och därmed faller just nu idén om en ny förening från och med stundande årsskifte. Vid den första omröstningen i oktober fick styrelsernas förslag stöd av medlemmarna. En majoritet stödde således styrelsens förslag – men majoriteten var inte tillräckligt stor.

 • Stämmobeslut: På väg mot en ny gemensam energibranschförening

  En tydlig majoritet av medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har idag ställt sig bakom styrelsernas förslag till att bilda en ny gemensam branschförening med hela energisystemet som grund. Besluten fattades vid en gemensam stämma i Stockholm. Ambitionen är att den nya föreningen ska vara på plats den 1 januari 2016.

 • Nytt mobilspel ska lysa upp Sverige

  Den 1 oktober lanseras mobilspelet "Drivkraft" där Sverige ska elektrifieras och lysas upp, pusselbit för pusselbit - landskap för landskap. Här utmanas både användarens strategiska tänk och elkunskaper. Spelet riktar sig främst till energibranschens medarbetare, men är fritt för vem som helst att ladda ner.

 • Amanda undrar över el - ny barnbok vill väcka nyfikenhet kring el och teknik

  Amanda undrar över el är en faktasaga i bilderboksformat för nyfikna 3–6-åringar. Med utgångspunkt i barns vardag berättar boken hur el produceras, visar elens resa till våra hem och vad den används till.

 • Vattenmagasinen nu över 90 procent: "Vattenkraften mot ett nytt rekordår"

  En sen och utdragen vårflod kombinerat med sommarens myckna regnande har fyllt på de svenska vattenmagasinen rejält - dessa har nu nått en fyllnadsgrad på drygt 90 procent. Tillrinningen hittills under året är den tredje högsta sedan år 1950. "I år kan vi gå emot ett nytt produktionsrekord för vattenkraften", säger Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker.

 • Remissvar av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

  Svensk Energi kan konstatera att de ändringar av avgiftsnivåer som föreslås i de flesta fall är små eller även noll vilket känns naturligt i dagens situation med mycket låg eller ingen inflation.

 • Remissvar av Svenska Kraftnäts nätutvecklingsplan 2016-2025

  Svenska kraftnäts beskrivning av ändrade förutsättningar jämfört med de som gällde vid framtagande av Perspektivplan 2025 (utgiven april 2013) är mycket stora. Med den som bakgrund och en starkt föränderlig omvärld, är förutsättningar för ytterligare förändringar och att nya inriktningsbeslut måste fattas under perioden 2016-2025 stora. Vi uttrycker därför stor respekt för att Svenska kraftnäts uppdrag är komplicerat. Svenska kraftnät visar med denna rapport en god ambition för stamnätets utveckling. Svensk Energis huvudbudskap är att de större kapacitetshöjande åtgärderna i elområde 1 och 2 ligger alltför långt fram i tiden mot bakgrund av Svenska kraftnäts egna prognoser om 14 TWh ökad produktion och 3500 MW ökad effekt samtidigt som kraftbalansen i elområde 3 och 4 försämras med 12 TWh till år 2025. De åtgärder för ökad kapacitet som finns med i planerna till år 2025 är inte tillräckliga och kommer leda till instängd elproduktion och periodvis begränsad reglerförmåga främst i vattenkraften.

 • Synpunkter på Naturvårdsverkets utkast till prövningsvägledning gällande ekologisk kompensation

  Svensk Energi ser användandet av ekologisk kompensation som en möjlighet att på ett effektivt sätt minska påverkan på biologisk mångfald i samband med tillståndsprövning av verksamheter i områden med höga naturvärden. Ekologisk kompensation kan vara ett viktigt verktyg för motverka negativ miljöpåverkan ur ett landskapsperspektiv som kan bidra väsentligt till att uppfylla befintliga mål kopplade till biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

 • Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

  Svensk Energi anser att det är väsentligt att tröskeleffektfrågan löses så att anslutning av förnybar elproduktion kan ske på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Svensk Energi anser vidare att förutom de två av Energimarknadsinspektionen, Ei, föreslagna modellerna så är även en förlängning av övergångslösningen ett alternativ som bör övervägas. Det sistnämnda alternativet förordas av Svensk Energi.

 • Yttrande över slutbetänkandet SOU 2015:43 – Vägar till ett effektivare miljöarbete

  Svensk Energi anser att utredningen har redovisat ett antal intressanta slutsatser och förslag. Vi konstaterar dock att flera av förslagen inte är tillräckligt genomarbetade och analyserade för att kunna införas i nuvarande utformning. Vi har dock valt att inte enbart avgränsa våra synpunkter till de avsnitt av betänkandet som miljö- och energidepartementet önskar synpunkter på. Svensk Energi anser att det finns viktiga resonemang och problembeskrivningar samt förslag i avsnitt 11.4 som departementet bör beakta i sitt fortsatta arbete. Därför har vi valt att med utgångspunkt från vad vi anser behöver förbättras i dagens system, peka på viktiga problem som behöver lösas.