Svensk Energi
Svensk Energi

 • Svensk Energi söker ny chef för Kompetens & Förlag

  Magnus Winter lämnar Svensk Energi och chefskapet för enheten Kompetens & Förlag vid månadsskiftet april/maj i och med att hans avtal då löper ut. Förutsättningarna för hans uppdrag var att kunna ägna Svensk Energi 80 procent av sin tid. Detta har inte visat sig möjligt, då tjänsten kräver ett hundraprocentigt förordnande.
 • Pernilla Winnhed toppar på Dagens Samhälle

  Idag, den 10 februari, toppar vår VD Pernilla Winnhed på Dagens Samhälle med sitt debattinlägg om vikten av att lägga partipolitiken åt sidan i diskussionen om Sveriges viktigaste infrastruktur - elförsörjningen.
 • Snart kommer besked om definitiva intäktsramar 2012-2015 – kursdagar lockade 240 deltagare

  "Definitiva intäktsramar 2012-2015" – som gäller elnätssidans förhandsreglering – lockade inemot 240 deltagare vid tre tillfällen nyligen. Det var Svensk Energi som i samarbete med Energimarknadsinspektionen (Ei), som är reglermyndighet, anordnade kursdagar på tre platser i Sverige. "Det finns områden där Ei och branschen har olika uppfattningar om hur regelverk ska tolkas och tillämpas vilket försvårar för ett enskilt elnätsföretag att veta hur de bör agera", säger Helena Wänlund, ansvarig för elnätsfrågor, på Svensk Energi.
 • ERA får nytt utseende

  Årets första nummer av ERA, som ges ut den här veckan, innebär också lite av en nystart. Tidningen fått en ny kostym både vad gäller form och innehåll. ERA:s chefredaktör, Daniel Löfstedt, som tillträdde sin tjänst i höstas, förklarar närmare i denna intervju.
 • Energilunch: Framtidens teknik är här - nu krävs beslut och handling

  Det var fullt hus på onsdagens energilunch med fokus på framtidens energiteknik. Det gemensamma budskapet från föredragshållarna var att mycket av tekniken vi väntat på redan finns – det som saknas är verklig vilja och förmåga att förändra samhällets infrastruktur så att tekniken kan implementeras.
Till Nyhetslistan
 • Elbranschen tänder lamporna på Elens dag

  På Elens dag den 23 januari så tänder Sveriges elbransch lampor i Sverige - för att stötta organisationen Givewatts livsviktiga arbete i Kenya. Alla som vill kan bidra genom att göra ljusformationer och fotografera dem, tagga med #getglowing2016 och dela med vänner och följare i sociala media, så skänker Svensk Energi 50 kronor per bild med förhoppningen att nå hela vägen till 50 000 kronor.

  • Taggar:
 • Belysning gör svenskarna på bättre humör

  Januari är en av våra mörkaste månader. Vad passar då bättre än att fira Elens dag den 23 januari? För när julen dansats ut och julbelysningen är nedtagen så behöver vi ljuset mer än någonsin. För många är olika former av belysning en viktig del för att ta oss igenom den solfattigaste perioden på året, men också för att skapa en känsla av trygghet.

 • Låt inte kärnkraften än en gång lamslå en klok energipolitik

  De senaste dagarnas debatt om kärnkraftens effektskatt understryker behovet av en bred energipolitisk överenskommelse och av Energikommissionens arbete. Energikommissionen måste dock inse allvaret i den situation vi har just nu med bristande lönsamhet i en stor del av den svenska elproduktionen som förstärks av beskattningen av kärnkraften och vattenkraften. Det har aldrig varit viktigare att vi har en konstruktiv politisk diskussion om energipolitiken. Det säger Svensk Energis vd Pernilla Winnhed i en kommentar.

 • Elåret 2015: lågt elpris, rekordhög elexport – satsa på nätutbyggnaden

  För andra året i svit blev elkunderna vinnarna i och med ett lågt elpris på en elmarknad som i övrigt omges av många frågetecken. Vart är elmarknaden egentligen på väg? Vindkraften fortsatte sin framgångsresa och noterade ny rekordnivå. Även elexporten från Sverige nådde ny rekordnotering. Detta belyser vikten av fortsatt utbyggnad av elnät inom Sverige, mellan länder och även inom grannländerna.

 • Undersökning visar: Stängningsbesked strider mot folkviljan

  Endast två av tio svenskar vill ha en förtida avveckling av kärnkraften, medan nästan sju av tio anser att vi ska fortsätta använda de reaktorer som finns idag. Beskeden om förtida stängningar av reaktorer har inte påverkat inställningen.

 • Remissvar för genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

  Svensk Energi är av uppfattningen att Sverige har en fungerande marknad för utbyggnad av laddinfrastruktur. Marknadsmodellen är sådan att en mängd tänkbara aktörer (privatpersoner, företag, bostadsbolag, parkeringshusägare, arbetsgivare, kommuner och landsting med flera) redan idag kan sätta upp laddinfrastruktur. Det finns inga regler som förbjuder nya aktörer, tvärtom har till exempel förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) ändrats redan 2012 för att möjliggöra en utbyggnad av en mångfald aktörer. Det finns dock ett antal regelverk som behöver förenklas för att skapa bättre förutsättningar. Dessa är nationella, mer om detta nedan.

 • Remissvar av promemoria Vissa statsstödskrav på bränsleområdet

  Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi konstaterar att kraven i stort synes vara nödvändiga för att uppfylla EU-rättens krav på statsstödsområdet. Vi vill dock framhålla att det är mycket angeläget att utöver de absoluta minimikraven hålla nere alla tillkommande administrativa krav. I energibranschen finns många små- och medelstora företag som generellt upplever att EU-rättens tillkommande detaljregleringskrav inte är anpassade för mindre verksamheter. Ofta används en teknisk, byråkratisk och otillgänglig begreppsapparat som är tidskrävande att sätta sig in i. Varje extra arbetstimme för att sätta sig in i och hantera nya regelverk är dyrbar och slår särskilt hårt mot mindre bolag, vilket försämrar deras konkurrenskraft.

 • Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning

  Föreningarna tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i redovisningen. Vi vill dock påpeka att komplexiteten i underlaget medför att vår granskning har begränsats till att översiktligt analysera förslagen. Detta innebär att vi har svårt att uppmärksamma eventuella förändringar som negativt kan påverka förutsättningarna för berörda medlemsföretag att bedriva sin verksamhet.

 • Remissvar av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el

  Svensk Energi är positiva till att en harmoniserad balansavräkning införs då den är en grundförutsättning för en fungerande nordisk slutkundsmarknad. Det är positivt att tydliga föreskrifter kommer på plats i god tid samt att dessa är sammanställda i ett konsoliderat dokument.

 • Remissvar av Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om elektromagnetiska fält

  Generellt sett konstaterar vi att förslaget är en implementering av gällande direktiv och Svensk Energis synpunkter syftar främst till att förtydliga föreskrifterna så att det blir konsekventa och att risken för missuppfattningar minskas.