Svensk Energi
Svensk Energi

 • Svensk Energi varnar för EU:s mål till år 2030: ”Kostnadsineffektiv politiksörja!”

  Svensk Energi varnar för en kostnadsineffektiv klimatpolitik inom EU med det förslag om en 30-procentig ökning av energieffektiviteten till år 2030 som idag blivit känt. Cecilia Kellberg, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Energi, befarar att förslaget leder till prispress på utsläppsrätterna och tar därmed udden av utsläppshandelssystemets möjligheter att leverera utsläppsminskningar på ett kostnadseffektivt sätt. "Överlappande styrmedel som leder till en kostnadsineffektiv politiksörja", summerar hon.
 • Nationell strategi för hållbar vattenkraft: "En bra grund att bygga vidare på"

  Havs- och Vattenmyndigheten och Energimyndigheten har nyligen presenterat ”Nationell strategi för hållbar vattenkraft”. Vi anser att det är ett intressant initiativ som gör ett samlat grepp om både klimat, miljö och elproduktion, vilket vi ser som viktiga utgångspunkter. Det säger Gun Åhrling-Rundström, ansvarig för vattenkraftsfrågor på Svensk Energi.
 • Elforsks Market Design öppnar för konkreta kundanpassade tjänster

  Slutetappen av Elforsks forskningsprogram Market Design har gått i mål efter över fyra års arbete. Hela elmarknaden med elanvändningen, en föränderlig elproduktion, elnätens och börsens roll har studerats med fokus på utvecklingsmöjligheter. De nya kunskaperna ska bidra som underlag vid utformningen av marknadens spelregler.
 • Från skäl till själ - framgångsfaktor i kundrelationen

  Konsumenternas önskan att bidra på olika sätt ökar. Nu ökar insikten om att vi behöver göra det lätt att göra rätt eftersom kunden inte orkar med alla val man förväntas göra i vardagen. Detta summerar väl diskussionerna om kunden och hållbarhet i Almedalen 2014.
 • Jagar vi en hägring? Kraftindustrin svårinvesterad, vinsten nära noll, noterar Fortums vd i Almedalen

  – Klimatförändringarna är ett faktum som vi måste reagera på. Klimatet kan inte vänta på ekonomisk tillväxt i Europa. Det är dock upp till beslutsfattarna att bestämma om utsläppen ska minskas på ett smart och kostnadseffektivt eller på ett dyrt och komplicerat sätt.
Till Nyhetslistan
 • Svenskarna vill kunna påverka sin elkostnad – med teknikens hjälp

  Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

 • Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

  Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el. Svensk Energi är därför glada att Skatteverket nu, på begäran från Svensk Energi och företag i branschen, kommer med ett förtydligande om vad som gäller skattemässigt vid försäljning av den el man har producerat med en solcellsanläggning på villa eller fritidshus som är privatbostad.

 • Hur ersätter vi kärnkraftens effekt? ”Vi kan inte vänta länge till”

  Den svenska kärnkraften har efter några år av uppgraderingar åter börjat producera el stabilt och med större kapacitet. Inte minst betyder den höjda effekten större marginaler mot elbrist. Det är dags att börja planera för hur kärnkraftens egenskaper ska ersättas den dag den börjar tas ur drift.

 • Elsajten - ett nytt läromedel som visar vägen till framtida jobb

  Sveriges elföretag har stort behov av elkraftstekniker och högskoleingenjörer. Idag finns dock brist på sådan kompetens. Antalet ungdomar som söker sig till eltekniska utbildningar är för få, vilket elbranschen vill ändra på. Som ett led i det arbetet lanseras nu Elsajten för att väcka intresse om energifrågor redan i högstadieåldern.

 • EBR Metod- och maskindagar – elnätsbranschen invaderar Gävle

  Cirka 2.000 personer väntas till Läkerol Arena i Gävle under nästa vecka. Det är den svenska elnätsbranschens egen ”olympiad” – den stora tekniska mönstringen som arrangeras vart fjärde år av Svensk Energi. Denna gång är Gävle Energi medarrangör och ännu en gång blir EBR Metod- och maskindagar en publik succé.

 • Nr 014/2014

  Näringsdepartementet. Remissvar ang Energimarknadsinspektionens rapport Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning (N2014/1229/E)

 • Nr 016/2014

  Naturvårdsverket. Remiss av förslag om att ändra förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

 • Nr 025/2014

  ACER. Public consultation on European Energy Regulation: A Bridge to 2025.

 • Nr 026/2014

  Energimarknadsinspektionen. Remiss av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

 • Nr 024/2014

  Skatteverket. Remiss av Skatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.