Svensk Energi
Svensk Energi

 • Qraftsamling på väg mot halvtid: "Härligt energigivande!"

  Andra utbildningstillfället i Qraftsamling – energibranschens ambitiösa årslånga förändringsprogram för att öka andelen kvinnliga chefer – genomfördes i slutet av förra veckan hos Mälarenergi i Västerås. 15 kvinnliga adepter mötte upp och hade ett intensivt dygn med motivationstemat i fokus.
 • Caroline 26 år, en nörd både vad gäller driftteknik och islandshästar

  "Jag älskar mitt jobb. Det bara är så!" Det är sällan man träffar på en så entusiastisk och rättfram person som Caroline Svensson, 26 år och drifttekniker på GoBiGas. Men det blir kanske så när man går "all in" i allt man gör. För när hon inte är på biogasanläggningen, så jobbar hon istället i stallet med att ta hand om sin islandshäst - Dís från Lyckodalen - och andra hästar.
 • Branschen välkomnar 24 nya ingenjörer: "Kom med erbjudanden, vi är redo!"

  Ljus grönska, väldoftade syrener, sol, sommarlängtan och nervositet. Allt som hör en examen till ryms i redovisningssalen på Umeå Universitet. Under två dagar redovisar årets högskoleingenjörer sina examensarbeten efter tre års distansstudier.
 • Välkomna till Kraftvärmeforums nätverksträff i oktober

  För 16:e gång i ordningen arrangeras Kraftvärmeforums nätverkträff för kraftvärmeintressenter inom Energiföretagen Sverige. Det grundlades år 2001 genom ett samarbete mellan Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Den här gången ses vi på Johannesbergs slott nära Rimbo norr om Stockholm.
 • En vårflod som följer statistiken

  Vårfloden har hittills utvecklats sig enligt medelvärdena. Förra veckan, vecka 21, är statistiskt den vecka som har den högsta tillrinningen. Sannolikt är det så i år också. Vårfloden startade dock någon vecka tidigare och magasin vände upp från några procentenheter högre än vanligt.
Nyheter Pressmeddelanden
 • Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats.

  Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats. Äldre remissvar från Svensk Energi finns publicerade på den här webbplatsen.

 • Remissvar av promemorian Anvisade elavtal

  Energiföretagen Sverige kan konstatera att det pågår ett omfattande förändringsarbete på elmarknaden. Energimarknadsinspektionen (Ei) fick 2015 i uppdrag av regeringen att utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden. En önskad konsekvens av att införa en elhandlarcentrisk modell är enligt uppdraget bland annat att behovet av anvisning i den mening som avses i nu remitterad promemoria ska försvinna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2017. Energiföretagen Sverige noterar att det pågående regeringsuppdraget inte nämns i promemorian. Det framgår således inte heller huruvida de förslag som ges i promemorian är avsedda att gälla endast tills dess en elhandlarcentrisk flyttprocess införs. Om en åtgärd ska utgöra en övergångslösning att gälla för en kortare period inverkar naturligtvis på bedömningen av huruvida föreslagna åtgärder kan anses lämpliga, varför det är ytterst märkligt att uppdraget inte omnämns. De åtgärder som vidtas måste stå i proportion till nyttan med dem.

 • Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020

  Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme anser att; - Ökade anslag till energiforskning är nödvändigt särskilt mot bakgrund av de stora klimatutmaningar som finns och de stora förändringar som kommer att ske i kraftsektorn - Ett helhetsperspektiv är nödvändigt såväl inom forskning som inom politik. Idag saknas det. - Det finns en stor potential till ökat samarbete mellan stat och näringsliv som skulle kunna öka relevans och användning av forskningsresultat. Administrativa regelverk bör inte försvåra ett sådant samarbete. - Forskning handlar inte bara om att satsa på det som är nytt utan också att utveckla befintliga delar i energisystemet såsom fjärrvärme, vattenkraft m.m. - Energimyndighetens identifierade utmaningar bör ses över. Klimatutmaningen bör tydliggöras och strävan mot ett helt förnybart energisystem bör i väntan på resultat från Energikommissionens arbete formuleras som utmaningen med en ökad andel förnybar energi. - Energimyndighetens prioriteringar av temaområden utgör ingen tydlig prioritering eftersom det innefattar allt. Det bygger på en gammal struktur för uppdelning i temaområden som behöver ses över. Digitalisering och ökat behov av IT-säkerhet, omställning i kraftsektorn, ökad angelägenhet i klimatfrågan m.m. är exempel på förändringar som måste beaktas. Utveckling av kraftvärme och vattenkraft behöver lyftas fram. Likaså elmarknadsforskning.

 • Yttrande över promemorian "Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet”

  Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el lämnade i höstas sitt betänkande Energiskatt på el – en översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87). Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme ställde sig i stort positiva till utredningens förslag i sin helhet. Med de förändringar av utredningens förslag som Finansdepartementet föreslår blir den administrativa bördan för elhandelsföretagen, i egenskap av skattskyldiga, mycket stor och dessutom kvarstår en stor ekonomisk risk. Således kan Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme inte tillstyrka promemorians förslag.

 • Swedenergy on the report ‘Measures to support the functioning of the Nordic financial electricity market’

  Swedenergy proposes that the Nordic Regulators instruct the TSOs to allocate transmission capacity in the forward market. Allocation of transmission capacity will lead to an increase of open interest as it adds volume to the market. Neither of the market making models adds volume to the market and should therefore not be considered. Swedenergy prefers that the transmission capacity is allocated in the EPAD market, and should be done by all Nordic TSOs and organized by Nasdaq.

Remissvar
 • Ny version av RIDAS tillgänglig

  Nu finns en ny version av RIDAS tillgänglig. Publikationen som bland annat innehåller anvisningar och rekommendationer är ett viktigt stöd för medlemsföretagen i deras arbete med den viktiga frågan dammsäkerhet.
 • Hur ska de tekniska kraven för anslutningskoderna fastställas?

  Hur ska de tekniska kraven för anslutningskoderna fastställas? Nu är det dags att tycka till om de alternativ för ansvarsfördelning som Energimarknadsinspektionen arbetat fram. Energiföretagen samordnar ett svar och medlemmar inbjuds att lämna sina synpunkter senast 1 september.
 • Äntligen en energiöverenskommelse!

  I fredags kom den äntligen - Energiöverenskommelsen med stort E! Överenskommelsen innehåller ett antal klargöranden i flera frågor men det finns fortsatt en hel del saker som behöver utredas och arbetas vidare med.
 • Klartecken för ny elsäkerhetslag

  Igår tog riksdagen beslut om den nya elsäkerhetslagen. Den 1 juli 2017 slås starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen om elektrisk materiel ihop till ett samlat regelverk.
 • Nya grepp som skapar stolthet och kunskap visades upp på Ladda Sverige-möte

  Drygt 30 personer samlades för att nätverka och tanka inspiration när Ladda Sverige höll nationellt möte den 1-2 juni. Förutom inspirationsseminarium och workshopar kring Elens dag 2017 och höstens kommunikationsarbete, så fick deltagarna ta del av fyra goda exempel från kollegor i branschen.
  • Taggar:
Medlemsnyheter