Svensk Energi
Svensk Energi

 • Energilunch 26 maj – Framtidens elmarknad är ett oskrivet kort

  Energiforsks och Energiföretagens gemensamma energilunch den 26 maj om framtidens elmarknad drog fullt hus på Norra Latin. Ett sjuttiotal deltagare från politiken, näringsliv och bransch – bland annat – var på plats för att ta del av tre nya forskningsrapporter och diskutera aktuella frågor om de stora förändringar vi just nu ser på elmarknaden.
 • Kora företagets energihjälte på sommarfesten

  Planerar ni att ha en sommarfest, och funderar över en rolig aktivitet? Då har vi ett tips som både stärker känslan av att alla medarbetare är energihjältar samtidigt som det ger ett roligt och utmanande tävlingsinslag: spelappen Drivkraft.
  • Taggar:
 • Energilunch om elmarknaden den 26 maj sänds direkt på webben

  Den energilunch som Energiföretagen Sverige arrangerar tillsammans med Energiforsk den 26 maj är fulltecknad. Detta trots att vi bytt till större lokal. Intresserade kan följa evenemanget i webbsändning direkt.
 • Energiföretagen Sverige: ”Vårt elsystem blir alltmer förnybart”

  Svensk el producerades förra året till nästan 64 procent med förnybara energikällor. Den rekordhöga siffran beror främst på två faktorer: Vattenkraften hade ett bra år och gav 74 Terawattimmar, TWh, vilket ska jämföras med genomsnittlig produktion på 65,5 TWh. Vindkraften slog samtidigt sitt eget rekord från år 2014 och ökade med 44 procent till 16,6 TWh.
 • Henrik, 34, hoppas fler väljer energi: "Inte så råtekniskt att läsa fysik och matte"

  "Att få jobba med energifrågor i Västerås, som är Sveriges energihuvudstad, och dessutom umgås med härliga kollegor och en arbetsgivare som bryr sig om medarbetarnas väl och ve, är både trevligt och roligt. Variationen på en arbetsdag är också stor – allt ifrån glada skratt till att man får tänka till och fundera på tekniska utmaningar". Det säger Henrik Näsström, nyss fyllda 34 år, som arbetar med fjärrvärmefrågor på Mälarenergi i Västerås.
Nyheter Pressmeddelanden
 • Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats.

  Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats. Äldre remissvar från Svensk Energi finns publicerade på den här webbplatsen.

 • Remissvar av promemorian Anvisade elavtal

  Energiföretagen Sverige kan konstatera att det pågår ett omfattande förändringsarbete på elmarknaden. Energimarknadsinspektionen (Ei) fick 2015 i uppdrag av regeringen att utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden. En önskad konsekvens av att införa en elhandlarcentrisk modell är enligt uppdraget bland annat att behovet av anvisning i den mening som avses i nu remitterad promemoria ska försvinna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2017. Energiföretagen Sverige noterar att det pågående regeringsuppdraget inte nämns i promemorian. Det framgår således inte heller huruvida de förslag som ges i promemorian är avsedda att gälla endast tills dess en elhandlarcentrisk flyttprocess införs. Om en åtgärd ska utgöra en övergångslösning att gälla för en kortare period inverkar naturligtvis på bedömningen av huruvida föreslagna åtgärder kan anses lämpliga, varför det är ytterst märkligt att uppdraget inte omnämns. De åtgärder som vidtas måste stå i proportion till nyttan med dem.

 • Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020

  Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme anser att; - Ökade anslag till energiforskning är nödvändigt särskilt mot bakgrund av de stora klimatutmaningar som finns och de stora förändringar som kommer att ske i kraftsektorn - Ett helhetsperspektiv är nödvändigt såväl inom forskning som inom politik. Idag saknas det. - Det finns en stor potential till ökat samarbete mellan stat och näringsliv som skulle kunna öka relevans och användning av forskningsresultat. Administrativa regelverk bör inte försvåra ett sådant samarbete. - Forskning handlar inte bara om att satsa på det som är nytt utan också att utveckla befintliga delar i energisystemet såsom fjärrvärme, vattenkraft m.m. - Energimyndighetens identifierade utmaningar bör ses över. Klimatutmaningen bör tydliggöras och strävan mot ett helt förnybart energisystem bör i väntan på resultat från Energikommissionens arbete formuleras som utmaningen med en ökad andel förnybar energi. - Energimyndighetens prioriteringar av temaområden utgör ingen tydlig prioritering eftersom det innefattar allt. Det bygger på en gammal struktur för uppdelning i temaområden som behöver ses över. Digitalisering och ökat behov av IT-säkerhet, omställning i kraftsektorn, ökad angelägenhet i klimatfrågan m.m. är exempel på förändringar som måste beaktas. Utveckling av kraftvärme och vattenkraft behöver lyftas fram. Likaså elmarknadsforskning.

 • Yttrande över promemorian "Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet”

  Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el lämnade i höstas sitt betänkande Energiskatt på el – en översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87). Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme ställde sig i stort positiva till utredningens förslag i sin helhet. Med de förändringar av utredningens förslag som Finansdepartementet föreslår blir den administrativa bördan för elhandelsföretagen, i egenskap av skattskyldiga, mycket stor och dessutom kvarstår en stor ekonomisk risk. Således kan Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme inte tillstyrka promemorians förslag.

 • Swedenergy on the report ‘Measures to support the functioning of the Nordic financial electricity market’

  Swedenergy proposes that the Nordic Regulators instruct the TSOs to allocate transmission capacity in the forward market. Allocation of transmission capacity will lead to an increase of open interest as it adds volume to the market. Neither of the market making models adds volume to the market and should therefore not be considered. Swedenergy prefers that the transmission capacity is allocated in the EPAD market, and should be done by all Nordic TSOs and organized by Nasdaq.

Remissvar
 • Fem års ytterligare respit för kreosot i elstolpar

  Kemikalieinspektionen har beslutat att kreosotimpregnerade stolpar får fortsätta användas ytterligare fem år. Tidigare gällde ett eventuellt förbud efter år 2018 – nu får dock elnätsföretagen ytterligare respit.
 • Ny lag från 1 juli 2016 rörande Utbyggnadsdirektivet, som berör elnäts- och fjärrvärmeföretag

  Den 1 juli 2016 börjar en ny lag gälla i Sverige, lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Med stöd av lagen kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra – allt för att bredbandsutbyggnad ska bli billigare.
 • Den framtida slutkundsmarknaden - ett omdebatterat ämne

  På Energiföretagen Sveriges tre rådslag om utformningen av den framtida slutkundsmarknaden diskuterades vem som i framtiden ska ansvara för vad i relationen med elkunden. Frågetecknen var många men i slutänden ställde sig en majoritet positiva till föreningens förslag på avtalsstruktur och betalningsflöden.
 • Så ska Energiföretagen Sverige organiseras – fyra chefstjänster utannonserade

  Nu är bilden klar av hur nybildade Energiföretagen Sverige ska organiseras. Tyngdpunkten kommer att ligga i fem enheter: - Medlemskommunikation och juridik - Samhälle och energisystem - Produktion, distribution och marknader - Administration - Energiakademin. Chefstjänsterna till de fyra förstnämnda enheterna är utannonserade även externt och möjliga att söka senast den 15 maj. Pernilla Winnhed, vd, förklarar här nedan vilka tankar som lett fram till den här lösningen.
  • Taggar:
 • 25 april är sista dag för synpunkter på Ei:s förslag om efterfrågeflexibilitet

  Det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) förslag till åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet. Energiföretagen Sverige uppmuntrar alla medlemmar att inkomma med synpunkter innan 25 april.
Medlemsnyheter